12. detsember – Ülemaailmne neelamise päev

12. detsember on ülemaailmne neelamise päev (World Swallowing Day). 
Selle raames viib ESSD läbi iga-aastase ülemaailmse küsitluse, mis kestab 9.-13. detsembrini.
Küsitluses osalemiseks tee neelamishäirega patsientide kohta nädala jooksul märkmeid, milleks on ESSD kodulehel olemas mugav exeli tabel. Lõpptulemused kanna ESSD kodulehelt alla laaditud küsitlusse (leitav paljudes keeltes).
Kõik kliinilised logopeedid kes tegelevad neelamishäiretega patsientidega saavad uuringus osaleda.
Küsimustiku leiad ESSD kodulehelt:    http://worldswallowingday.org/
Eesti on iga-aastaselt uuringus osalenud. Sinu vastused aitavad välja töötada ja ellu viia neelamishäirete  uusi uurimismeetodeid.
Head uuringus osalemist!

Eesti tervishoiusüsteem sai esimesed sertifitseeritud kliinilised logopeedid!

EKLS-l on hea meel teada anda, et esimesed kliinilised logopeedid läbisid septembris edukalt EKLS kliinilise logopeedi sertifitseerimise.

Õnnitleme kõiki sertifitseeritud kliinilisi logopeede!

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemise eeltingimuseks on logopeedi diplomi olemasolu ja järjepidev töötamine tervishoiusüsteemis (haiglas ja/või polikliinikus).

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine on vabatahtlik. Sertifikaat näitab, et ülikooli lõpetanud logopeed on lisaks läbinud meditsiinialased ja spetsiaalselt tervishoiusüsteemis töötamiseks taset tõstvad koolitused, mis annavad kliinilise pädevuse ning täitnud kõik ülejäänud EKLS kliinilise sertifitseerimise tingimused.

Kliiniline logopeed on hoidnud ennast kursis rahvusvahelisel  tasemel toimuvate kliinilise logopeedia erialaste arengusuundadega. Ta on toonud tõenduspõhised uusimad suunad üle enda igapäevasesse haigla- või polikliiniku töö praktikasse, pakkudes maksimaalsel kaasaegsel rahvusvahelisel tasemel  ravi oma patsientidele.

Tööandjal ja teenuse rahastajal on seeläbi kindlus, et sertifitseeritud kliinilise logopeedi poolt osutatud teenus on kvaliteetne ja vastab rahvusvahelistele nõudmistele tervishoiusüsteemis töötamiseks.

TÄHELEPANU! EKLS ei väljasta kutset ning EKLS poolt läbiviidavaks kliinilise logopeedi sertifitseerimiseks ei ole vajalik eelnevalt omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust! See, et oled logopeedia eriala lõpetanud on kirjas Sinu lõpudiplomil vaatamata sellele  mis aastal Tartu Ülikooli lõpetasid.

 

 

Kliinilise logopeedi sertifitseerimine

Kliinilise logopeedi sertifitseerimise taotluste vastuvõtt lõppes 21. augustil. Taotlejate dokumentide läbivaatamine toimub hiljemalt 20. septembriks 2019.

Järgmine kliinilise logopeedi sertifitseerimistaotluste vastuvõtt :

                                           21. oktoober – 15. november

Dokumente võib saata soovi korral ka enne 21. oktoobrit, kuid neid hakatakse läbi vaatama jooksvalt alates 21. oktoobrist saabumise järjekorras.

Võrdle logopeedia eriala õppekavasid Euroopa riikides ja Eestis!

Vaata õppekavasid rubriigis:  KASULIK ->  INFO 

Lingid koos eestikeelsete tõlgetega logopeedia õppekavadele

Soomes, Lätis, Bulgaarias, Prantsusmaal, Austrias!

Näiteks aastal 1956 õpetati Bulgaarias logopeede koos eripedagoogidega nagu praegu Tartu Ülikoolis. Vaata, kuidas logopeedia õpe on edasi arenenud ning käesoleval ajal õpetatakse Bulgaaria ülikoolis eraldi kliinilisi logopeede ja logopeede!

Kuidas saadakse logopeediks Soomes Helsingi Ülikooli arstiteaduskonnas,  Lätis Riia Stradinsi Ülikooli arstiteaduskonnas ja Bulgaaria South-West University terviseteaduste teaduskonnas õppides? Vaata õppeaineid.

Võrdle eriinevate riikide õppekavasid Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna eripedagoogika osakonna õppega.

Teade nendele, kes ei saanud osaleda Eestis toimunud FEES iseseisva läbiviimise väljaõppe kursusel:

ESSD korraldab järjekordse FEES- uuringu iseseisva teostamise väljaõppe kursuse kliinilistele logopeedidele, millele järgneb workshop ja teooriaeksam !

ESSD FEES väljaõppe kursus kliinilistele logopeedidele kestab 2 nädalat, sisaldades eelkursust teooriateadmiste omandamise kinnistamiseks ja teadmiste vahekontrolli.  Selle edukalt läbinutele avaneb võimalus osaleda 17.-18. septembril 2019 Viinis 2-päevasel FEES workshopil. Kursus lõppeb FEES teooriaeksami sooritamisega.

Kursusel osalemiseks ja registreerimiseks on nõutav vähemalt 2-aastane kliinilise töö kogemus haiglas neelamishäirete diagnostika ja ravi alal (peab sisaldama tööd neuroloogiliste patsientidega, töötundide arv oluline!). Osalemiseks on nõutav saata eelnevalt CV ja lõpudiplom komisjonile, kes teeb otsuse kandidaadi sobivuse kohta kursusele.

Registreerimine ja lähem info: siin

Vaata ka 9. ESSD Kongressi täiskava: siin

 

Eestis toimuvat esimest FEES väljaõppe programmi hakkavad lõpetama esimesed osalejad.

3.-7. oktoobril 2019 on võimalik osaleda Susan Langmore koolitustel Soomes!

Koolitused toimuvad nendele, kes on alles alustanud FEES- väljaõppega kui ka edasijõudnutele, kes on pikemalt praktiseerinud iseseisvat FEES uuringu läbiviimist.

Vaata täpsemalt ja registreeri koolitusele: siin

 

KLIINILISE LOGOPEEDI SERTIFITSEERIMINE ja KLIINILISE LOGOPEEDI PRAKTIKANDI PROGRAMM

Sertifitseerimine algab 21. maist !

EKLS alustab kliiniliste logopeedide sertifitseerimist eesmärgiga tõsta seeläbi erialast ja kliinilist pädevust.

Pädevuste omandamise tõestusena väljastatakse kliinilise logopeedi sertifikaat, mis kinnitab tervishoisüsteemis vajamineva kompetentsi omandamist.

Kui sertifitseerimise nõuded ei ole veel täidetud (näiteks hiljuti tervishoiusüsteemi tööle asujad), siis on võimalik siseneda  “Tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedia praktikandi individuaalõppe programmi ehk kliinilise logopeedi stažeerimisprogrammi”.

Sertifikaat on tunnustus

Sertifikaat on tunnustus kliinilisele logopeedile kliinilise kompetentsi saavutamise nimel nähtud sihikindla tegevuse ja töö eest.

Väiksema kogemusega logopeed saab siseneda stažeerimisprogrammi, et töötada mentori juhendamisel ning samaaegselt ennast täiendada kliinilise kompetentsi saavutamiseks.

EKLS seisab Eesti tervishoius pakutava kliinilise logopeedilise teenuse kvaliteedi hoidmise eest. Sertifitseerimine parandab ja ühtlustab Eestis kliiniliste logopeedide kompetentsi taset, tagades seeläbi patsiendile ohutu teenuse osutamise ning parandades logopeedilise tervishoiuteenuse kättesaadavust.

Kliinilisel logopeedil on piisav teoreetiliste teadmist ja oskuste tase ning praktilise haiglatöö kogemus. Seetõttu suudab sertifitseeritud kliiniline logopeed pakkuda iseseisvat logopeedilist teenust.

Kliinilise logopeedi pädevussertifikaat annab võimaluse kindlustundeks  tööandjale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile, et logopeedilise teenuse osutamine tervishoiusüsteemis on kvaliteetne. Seeläbi aidatakse kaasa riskide maandamisele tervishoiusektoris.

Terviseorganisatsiooni määratlusel loetakse tervishoiuteenust kvaliteetseks, kui see vastab:

  • patsiendi vajadustele ja ootustele;
  • erialaselt aktsepteeritud nõuetele;
  • ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele;
  • tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse;
  • on osutatud põhimõttel – maksimaalne tulemus võimalikult madalate kulutustega…/ (Eesti Haigekassa koduleht: https://www.haigekassa.ee/partnerile/tervishoiuteenuste-kvaliteet).

Sertifitseerimisjuhend on koostatud eeltoodud põhimõtteid silmas pidades.

Sertifitseerimine toimub välja töötatud sertifitseerimisjuhendi alusel ja on vabatahtlik.  Sertifitseerida saavad kõik tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, logopeedi kutse ega kliinilise logopeedi kutse omamine ei ole vajalik. Eelduseks on magistriharidus logopeedias. Sertifitseerimisel on võimalikud erisused, mida arvestatakse individuaalselt (lapsehoolduspuhkus, töötamine või praktiseerimine välisriigis jne).

Sertifitseerimist  teostab sertifitseerimiskomisjon.

Sertifitseerimise info asub avalehel asuvas menüüs: Sertifitseerimine.

01.05.2019 Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

Üldkoosoleku toimumise aeg: 11. mai 2019 algusega kell 09.00
Üldkoosoleku toimumise koht: Kallisaba Puhkemaja, Mägede küla, Järva vald, Järvamaa
Üldkoosoleku päevakord

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
1. EKLS majandusaasta aruanne 2018. Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. EKLS juhatuse liikme määramine (juhatuse laiendamine ühe liikme võrra) tähtajaliselt praeguse juhatuse ametiaja lõpuni 2021.
3. Muude jooksvate küsimuste arutelu, mille kohta ei tehta otsust ega viida läbi  hääletamist.

Üldkoosoleku kokkukutsujaks on EKLS juhatus:

Anne Uriko
Ene Taurafeldt
Marina Tammik
Lea Kübar

EKLS valiti konkursil Eesti Töötukassa kvalifitseeritud koolituskaardi partneriks

Konkursi raames kestab koostöö perioodil 01.05.2019-31.12.2020.

Eesti Töötukassa kaudu koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui:

  • olete töötav inimene (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses) ja
  • olete vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga ja
  • teile on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

Täpsemaid tingimusi vaata siit: Eesti Töötukassa koduleht