Kliinilise logopeedi roll ärkvelolekukirurgias

Teema:  

Kliinilise logopeedi roll ärkvelolekukirurgias ajuoperatsiooni ajal

[Registreeru sellel lingil]   

REGISTREERUMINE LÕPPEB 14.03.2021  VÕI KUNI ON VABU KOHTI

Toimumise aeg:   20. märts kell 10.00-14.15   ja   27.märts kell 10.00-14.15
Koolituse maht:   11 akad tundi
Koolitaja:    Stien Raffa (Prantsusmaa)
Sihtgrupp:   tervishoiusüsteemis töötavad kliinilised logopeedid
Grupi suurus:    20
Koolitustasu:   EKLS liikmele 100 eurot, mitteliikmele 250 eurot

Koolitusele registreerimine, õppegrupi komplekteerimine, õppemaksu tasumise, tagastamise ning vaidluste lahendamise kord sätestatakse seaduses ja EKLS õppekorralduse eeskirjas. EKLS õppekorralduseeskiri on avaldatud EKLS kodulehel: EKLS õppekorralduse alused

Toimumise koht:  Koolitus toimub https://zoom.us keskkonnas. Igale registreeritud osalejale saadetakse hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist e-postile osalemiseks link. Koolituse läbiviijale on tagatud arvutitarkvara olemasolu. Osaleja peab olema Zoom keskkonnas oma ees- ja perekonnanimega. Koolitusel osalemiseks on vajalik interneti ning mikrofoni (ja võimalusel kaamera) olemasolu.

Koolituse eesmärk: õpetada kliinilisele logopeedile patsiendi kõne hindamist  ärkveloleku ajuoperatsiooni eel, ajal ja järgselt, kliinilise töö erinevaid etappe operatsioonisaalis ning hilisemat teraapia läbiviimist.

Koolitaja kvalifikatsioon: Stien Raffal on magistrikraad logopeedias ning  ärkvelolekukirurgia logopeedia-alane väljaõpe. Ta on Prantsusmaal osalenud ärkvelolekukirurgia ajuoperatsioonidel üle kümne aasta. 

Koolituse tutvustus: EKLS on võtnud eesmärgiks tutvustada kliinilistele logopeedidele neid logopeedia valdkondi/suundi, mida mujal maailmas igapäevaselt kasutatakse. 

Tutvustatakse logopeedi tööd ärkvelolekirurgias ajuoperatsiooni ajal võimalikult laiale tervishoiusüsteemi logopeedide ringile. Kuna ärkvelolekukirurgia üks eeltingimusi on operatsioonijärgne spetsiifiline intensiivne kõneravi, siis on oluline, et kliinilised logopeedid oleksid selleks tööks piisavalt  ettevalmistatud. Kursusel tutvustatakse kliinilise logopeedi tööd ajukasvajaga patsiendi puhul ärkvelolekukirurgia meeskonnas ja õpetatakse logopeedilise kõnehindamist ärkveloleku ajuoperatsiooni eel, ajal ja järgselt.  

Õpiväljundid:

  1. Tunneb ärkvelolekukirurgia ajuoperatsiooni teostamise põhimõtteid ja eripära.
  2. Oskab hinnata patsiendi kõnet ärkvelolekuoperatsiooni eel, ajal ja järgselt.
  3. Oskab viia läbi kõneteraapiat ärkvelolekuoperatsiooni järgselt.

Kursuse lõpetamise tingimused: Osalemine mõlemal koolituspäeval ja õpiväljundite saavutamine. Koolituse lõpus toimub suuline arutelu ja õpiväljundite saavutatuse hindamine. Tunnistus väljastatakse osalejale, kes saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistus on nummerdatud ja sisaldab nõutud infot ja eesmärke.

Koolituse tagasiside: Koolituse lõpus saadetakse igale osalejale tagasiside küsimustik.

Koolituse korraldaja: Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts. Info koolitus@ekls.ee

KOOLITUSE KAVA

20.03.2021

10.00-12.00  Sissejuhatus teemasse.  Ärkvelolekukirurgia teostamise                                  põhimõtted. Logopeediline töö patsiendiga enne                                                  ärkvelolekukirurgia operatsiooni.
12.00-12.15    vaheaeg
12.15- 14.30    Logopeediline töö patsiendiga ärkvelolekuoperatsioonil.

27.03.2021

10.00-12.00   Logopeediline töö patsiendiga ärkvelolekuoperatsiooni                                  ajal ja järgselt.
12.00-12.15   vaheaeg
12.15- 14.15   Logopeediline töö patsiendiga ärkvelolekuoperatsiooni                                   järgselt. Õpiväljundite hindamine.

[Registreeru sellel lingil]