10.-11. mail 2019 EKLS kevadseminar ja üldkoosolek

REGISTREERU SIIN

Teema:             Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos. Ühtsete aluste väljatöötamine. Dokumentatsiooni sisu ja nõuded.

Sihtgrupp:    ainult EKLS liikmed
Hind:                 35 EUR
Kestus:           6 akadeemilist tundi
Koolitajad:    Meris Tammik (ekspertarst-metoodik);  kliinilised                                                       logopeedid (täpsustuvad)
Koht:                 Kallisaba turismitalu, Järvamaa
[Google Maps® https://goo.gl/maps/eiRjVM9Jgzp]

Patsiendi ravikorralduse aluseks on terviklik lähenemine. Üha enam teatakse haigusi, millega kaasneb kõne-, neelamis- või häälehäire. Patsient liigub erinevate eriarstide vaateväljas ja puutub kokku erinevate tugispetsialistidega. Seetõttu peavad Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos olema arusaadavad neile kõikidele. Informatiivne sissekanne on sisukas, kuid kokkuvõtlik. Lisaks kasutavad haiguslugudes olevat kliinilise logopeedi kajastatud informatsiooni veel sotsiaal- ja tööhõiveteenuste pakkujad. Seetõttu on sissekanded olulise tähtsusega edasiste raviotsuste tegemisel, aga ka näiteks puude taotlemisel ja töövõime määramisel.

Otsime vastuseid küsimustele:

  • Millised on sissekande miinimumnõuded? Kuidas neid luua?
  • Mida soovib sissekandes näha kolleegist kliiniline logopeed, arst, tugispetsialist, sotsiaalsüsteemi töötaja?
  • Kas sissekande vorm ja sisu võiksid olla üle Eesti ühtsed? Mida võtta aluseks?

Seminari eesmärgid:

1) töötada välja nõuded logopeediliste sissekannete ühtlustamise osas, et tagada patsiendi kõne-, neelamis-, häälehäire diagnostika ja ravitulemuse informatiivne/selgepiiriline kajastamine tervishoiusüsteemis

2) võimaldada sotsiaal- jm teenuste abivajaduse määrajal teha otsus patsiendi toimetuleku ja abivajaduse osas logopeedi sissekande alusel.

Lepime kokku ühtsed põhimõtted, millist informatsiooni logopeediline sissekanne tervise infosüsteemis sisaldama peaks.

Õpiväljundid. Seminaril osalenu:

  • tunneb haigusloo sissekande miinimumnõudeid;
  • struktureerib haigusloo sissekande kõiki osapooli rahuldaval tasemel;
  • teab, millal suunata patsient väljaspoole tervishoiusüsteemi nõustamiseks (kohaliku omavalitsuse, Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa, SA Innove Rajaleidja keskuse juurde);
  • oskab otsustada, kas patsiendi kõne-, neelamis- või häälehäire võib põhjustada puuet, töövõime vähenemist või kas patsient võibvajada rehabilitatsiooni kompleksteenust.

KAVA

12.00 – 14.00 LOENGUD (Meris Tammik, SKA ekspertarst-metoodik)

Andmekoosseis digiloos– saame teada, mis see on?
Logopeediline hinnang tervise infosüsteemis – osa tervikust
Logopeedilise sissekande sisu
Logopeedilise patsiendi käsitlus KOV ja riigi tasandil

Vaheaeg

14.15 – 16.00 TÖÖTUBA

Töötoa teemad:

  • Millised on sissekande miinimumnõuded?
  • Mida soovib sissekandes näha kolleegist kliiniline logopeed, arst, tugispetsialist, sotsiaalsüsteemi töötaja?
  • Kas sissekande vorm ja sisu võiksid olla üle Eesti ühtsed? Mida võtta aluseks?

16.00 – 16.30 ARUTELU JA KOKKUVÕTE